VERKOOPSVOORWAARDEN

De gebruiker wordt verzocht onderhavige algemene voorwaarden te lezen alvorens tot een bestelling over te gaan. Ben je jonger dan 18 jaar? Dan heb je toestemming nodig van één van je ouders of van je voogd om een bestelling te plaatsen en/of over te gaan tot de betaling ervan.

STONESandBONES.com, eigendom van en beheerd door DIFFUMO nv, Stationsstraat 122, 9880 AALTER, BELGIË, BE 0421.956.631 hierna genoemd STONES and BONES. Deze overeenkomst documenteert de juridisch bindende bepalingen en voorwaarden die zijn verbonden aan het gebruik van de site op stonesandbones.com.

Door de site op enigerlei wijze te gebruiken, de site te bekijken of te doorbladeren, of door uw eigen inhoud aan de site toe te voegen, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze servicevoorwaarden.

Definities

 1. Ondernemer: DIFFUMO nv
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Dag: kalenderdag;
 8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Identiteit van de ondernemer

DIFFUMO nv
Stationsstraat 122
9880 AALTER
België

Telefoon: +32 9 374 18 35
E-mail: info [a] stonesandbones [dot] com
Maandag tot vrijdag bereikbaar van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 17.00 uur.
Ondernemingsnummer: 0421956631
BTW-identificatienummer: BE0421956631

Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument. Tenzij hier uitdrukkelijk een uitzondering wordt gemeld bij de aankoop.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van aflevering;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van;
 • de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
 • indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
 • de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
 • de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

Prijzen

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  • a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen;
  • b) de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Betaling

 1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden een gedeeltelijke of volledige vooruitbetaling worden bedongen (tijdens de herroepingstermijn). Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Verzending en levering

STONES and BONES verbindt zich ertoe de bestelde en betaalde artikelen door de klant te leveren binnen de volgende leveringstermijn:

Levering België, gratis vanaf € 50,-
Bij een bestelling vanaf € 50,- wordt je pakket GRATIS in een postpunt, op je werk of bij je thuis geleverd binnen 1-2 werkdagen na ontvangst van de betaling. Onder € 50,- betaal je een verzendkost van € 4,95.

Levering EU, gratis vanaf € 50,-
Bij een bestelling vanaf € 50,- wordt je pakket GRATIS in een postpunt, op je werk of bij je thuis geleverd binnen 1-5 werkdagen na ontvangst van de betaling. Onder € 50,- betaal je een verzendkost van € 7,95.

Levering andere landen:
Zie de exacte verzendkost in het winkelmandje na het bevestigen van de contactgegevens.
De verzendkosten worden vermeld bij het valideren van de bestelling.

Deze levertijd kan niet gegarandeerd worden tijdens de sale periode en wanneer er speciale aanbiedingen voor klanten zijn. De klant is verplicht zelf de staat van het artikel te controleren wanneer hij het ontvangt.

Elke afwijking met betrekking tot de artikelen (schade, ontbrekend artikel in vergelijking met de bestelling, beschadigd of geopend pakket, defect artikel...) moet binnen 3 dagen na levering worden aangegeven.

De klant moet de inhoud van het pakket en de conditie van de artikelen controleren vóór de ondertekening van het ontvangstbewijs (papier of elektronisch). Een geopend/beschadigd pakket, beschadigd artikel en/of het ontbreken van artikelen moet niet worden aanvaard door de klant. De klant zal STONES and BONES op de hoogte brengen van het probleem. info [a] stonesandbones [dot] com

Ruilen, retourneren en terugbetaling

Herroepingsrecht

Voorwaarden
U heeft het recht dit contract te herroepen zonder opgaaf van reden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst van het product. Om gebruik te maken van dit herroepingsrecht dient u ons van uw beslissing op de hoogte te brengen door middel van een duidelijke verklaring zonder dubbelzinnigheden (bijvoorbeeld een brief per post of per e-mail). U kunt gebruik maken van het standaard herroepingsformulier maar dat is niet verplicht. Om ervoor te zorgen dat de herroepingstermijn wordt gerespecteerd, volstaat het uw bericht met betrekking tot het uitoefenen van het herroepingsrecht te versturen voor het verlopen van de herroepingstermijn.

Gevolgen van de herroeping
U dient het artikel zonder excessieve vertraging, in ieder geval uiterlijk veertien dagen nadat u kennis heeft gegeven van uw beslissing gebruik te maken van het herroepingsrecht, terug te sturen of in te leveren door gebruik te maken van het u ter beschikking gestelde retouretiket. Deze termijn wordt geacht te zijn gerespecteerd indien u het artikel terugstuurt binnen de termijn van veertien dagen. Wij nemen de kosten voor de retourzending voor onze rekening. U wordt alleen aansprakelijk gesteld voor de afwaardering van een artikel indien dit het gevolg is van handelen anders dan noodzakelijk om de aard, de karakteristieken en het functioneren van het artikel vast te kunnen stellen.

Modelformulier voor herroeping
Ter attentie van STONES and BONES Stationsstraat 122, 9880 Aalter:
Middels dit schrijven deel/delen (1) ik/wij (1) u mede het contract betreffende de hieronder vermelde verkoop van het artikel (1)/dienstverlening (1)
Besteld op (1)/ ontvangen op (1)
Naam van de gebruiker(s)
Adres van de gebruiker(s)
Handtekening van de gebruiker(s) (alleen indien dit formulier op papier wordt ingevuld)
Datum
(1) Gelieve het niet van toepassing zijnde door te strepen.

Retourneren tot 14 dagen

Bij STONES and BONES heeft de klant 14 dagen vanaf de verzenddatum van de artikelen om artikelen te retourneren, onder voorbehoud van de in de paragrafen hieronder geformuleerde voorwaarden te voldoen. Dit recht op retourneren binnen 14 dagen is geen beperking voor wettelijke rechten en garanties.

Voorwaarden voor ruilen en retourneren tegen terugbetaling
Het (de) geretourneerde artikel(en) dienen in nieuwstaat, ongebruikt en in de volledig intacte originele verpakking te zijn. Iedere ruil of retour dient te worden aangevraagd via de website STONESandBONES.com. Als u beschikt over een account kan dit via het account menu “Mijn bestellingen”. Indien u niet beschikt over een account kan dit via de link www.stonesandbones.com/en-BE/returnrequest waarbij u de instructies verder volgt. De klant kan per bestelling één enkele online aanvraag tot retourneren of ruilen doen op de website STONESandBONES.com. Indien de bestelling van de klant uit meerdere artikelen bestaat en hij meer dan één artikel wenst te retourneren, dient hij tijdens deze aanvraag alle artikelen die hij wenst te retourneren te selecteren. Indien de klant de artikelen op een niet door STONES and BONES goedgekeurde manier verstuurt en als zodanig zelf de kosten betaalt, kan er geen aanspraak gemaakt worden op een vergoeding door STONES and BONES. Indien de klant artikelen uit verschillende bestellingen wenst te retourneren, dient hij deze artikelen gescheiden en in verschillende pakketten te verzenden. Ieder retour van artikelen uit verschillende bestellingen die niet aan deze voorwaarde voldoet kan niet in behandeling worden genomen binnen de in de AVV gestelde termijnen.

Staat van de artikelen
Alle geretourneerde artikelen (schoenen, originele verpakking, accessoires, boekjes...) dienen in perfecte staat teruggestuurd te worden. Bij ontvangst van het pakket zal STONES and BONES de perfecte staat van de geretourneerde handelswaar beoordelen. Artikelen die zichtbaar zijn gebruikt of beschadigd door handelen van de klant waardoor deze artikelen niet meer geschikt zijn voor de verkoop zullen niet retour worden geaccepteerd. Indien een retour door STONES and BONES wordt geweigerd zullen de artikelen op kosten van de klant naar de klant worden teruggezonden, zonder dat de klant aanspraak kan maken op een vergoeding of terugbetaling anders dan het eventuele recht op garantie van de verkochte artikelen. Indien geruilde artikelen zichtbaar gebruikt zijn of beschadigd door handelen van de klant waardoor deze artikelen niet meer geschikt zijn voor de verkoop, kan STONES and BONES alle daarbij passende maatregelen ondernemen om de kosten te innen bij de klant.

Terugbetaling

In geval van herroeping van dit contract uwerzijds, betalen wij u alle door ons van u ontvangen betalingen terug (met uitzondering van bijkomende kosten voortvloeiende uit uw keuze, indien van toepassing, voor een bezorgmethode anders dan de goedkoopste door ons aangeboden standaardlevering) zonder excessieve vertraging en in ieder geval uiterlijk veertien dagen nadat wij op de hoogte zijn gebracht van uw herroeping van dit contract. Wij kunnen de terugbetaling uitstellen totdat we het artikel hebben ontvangen of totdat u een bewijs van verzending van het artikel heeft overlegd, waarbij de datum hiervan geldt als de vanaf datum. Wij voeren de terugbetaling uit volgens dezelfde methode als welke u heeft gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij u uitdrukkelijk verzoekt om een andere methode; deze terugbetaling brengt in ieder geval geen kosten voor u mee. Terugbetalingen van één of meerdere artikelen die met een cadeaukaart zijn gekocht worden in geen geval door STONES and BONES in geld terugbetaald. De betreffende kaart zal automatisch door de betreffende partner worden herladen met het overeenkomende bedrag.

Terugbetaling met Bpost Postpunt
Indien de klant zijn retourzending bij een Bpost postpunt heeft afgegeven met het hiervoor bestemde retouretiket, zal STONES and BONES de terugbetaling uitvoeren binnen 14 dagen. Indien bij ontvangst van de retourzending blijkt dat de inhoud niet voldoet aan de retouraanvraag of de artikelen niet voldoen aan de hierboven vermelde retourvoorwaarden, behoudt STONES and BONES zich het recht om alle noodzakelijke middelen in te zetten om de overeenkomende kosten op de klant te verhalen.

Verzending van de ruilbestelling

Indien de klant ervoor heeft gekozen zijn retourpakket af te geven bij een Bpost postpunt met gebruik van het hiervoor voorziene etiket, zal de ruilzending binnen 14 dagen na verwerking worden verzonden. Indien het bedrag van de ruilbestelling van de klant hoger is dan het bedrag van de oorspronkelijke bestelling, kan hij het verschil online betalen middels Creditcard, Bancontact of PayPal. De verzending van de ruilbestelling van de klant is aan de voorwaarden van goedkeuring in dit reglement onderworpen. Indien het bedrag van de ruilbestelling van de klant lager is dan het bedrag van de oorspronkelijke bestelling, betaalt STONES and BONES het verschil binnen 14 dagen na ontvangst van het pakket in ons magazijn uit, indien het is afgegeven bij een Bpost postpunt met gebruik van het hiervoor bestemde etiket. De klant dient het bewijs van afgifte dat hij van Bpost ontvangt te bewaren. Indien een pakket zoek raakt, kan een deblokkering, ruil of terugbetaling van de bestelling alléén plaatsvinden met dit afgiftebewijs. De klant beschikt over een termijn van 30 dagen vanaf de afgifte van zijn pakket om klachten met betrekking tot het retour kenbaar te maken. Na deze termijn worden ze niet meer in behandeling genomen. De klant dient zijn klacht in te dienen per e-mail middels het contactformulier op de pagina van de klantenservice van STONES and BONES of per post naar het volgende adres: STONES and BONES, Stationsstraat 122, 9880 Aalter, België

Indien de Klant gebruik maakt van zijn of haar herroepingsrecht, dient de klant het gekochte product op STONESandBONES.com aan STONES and BONES te retourneren. Als de klant niet het juiste product terugstuurt, zal STONES and BONES een e-mail versturen met de vraag of de klant het onjuiste product teruggestuurd wil krijgen, op kosten van de Klant. Deze procedure kan gedurende twee maanden lang uitgevoerd worden vanaf het moment dat de e-mail verzonden is. Na het verstrijken van de twee maanden zonder antwoord van de Klant, beschouwt STONES and BONES zich automatisch de nieuwe eigenaar van het onjuiste product en behoudt zich het recht voor het onjuiste product te vernietigen. STONES and BONES is vervolgens niet aansprakelijk voor de vernietiging van het product in kwestie. Indien de Klant gebruikt maakt van zijn of haar herroepingsrecht en niet het juiste product retourneert, behoudt STONES and BONES zich het recht voor om aangifte te doen tegen de Klant.

Conformiteit en Garantie

 1. . De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
 3. STONES and BONES is niet aansprakelijk voor het misbruik en/of intensief gebruik van artikelen die mogelijk door de klant zijn veroorzaakt. STONES and BONES kan daarnaast niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gesteld voor de retour van een artikel dat niet via STONESandBONES.com is besteld. De klant is verantwoordelijk voor de verzending van het juiste artikel naar de juiste ontvanger. STONES and BONES zal bijgevolg een verkeerd geretourneerd item niet terugbetalen.

Klachtenafhandeling

Naar STONES and BONES verzonden reclamaties zullen zo snel mogelijk in behandeling worden genomen en een antwoord met ontvangstbevestiging ontvangen binnen een termijn van 14 dagen na de datum van ontvangst.

Sinds 15 februari 2016 is de website voor online geschillenbeslechting van de Europese Unie voor iedereen beschikbaar. Iedere consument die een geschil heeft met een onderneming die zich op het grondgebied van de Unie bevindt, kan hier een verzoek tot bemiddeling indienen. U kunt ook de website van de Europese Commissie aangaande bemiddeling voor consumenten bekijken: http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/adr-odr/index_en.htm.

Een klacht kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van STONES and BONES.

Last modified: 2/05/2019

Contact Us
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue using the site, we’ll assume that you agree to receive our own functional cookies on this website.
OK