PRIVACYVERKLARING

ALGEMEEN

DIFFUMO nv hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en dat uw privacy wordt gerespecteerd. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij ermee omgaan. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. DIFFUMO nv houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren

Als DIFFUMO nv zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande gegevens of via het contactformulier op de website: https://www.stonesandbones.com/nl-BE/contact

DIFFUMO nv
Stationsstraat 122
BE-9880 AALTER
Telefoon: +32 9 374 18 35


WAAROM VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS

Uw persoonsgegevens worden door DIFFUMO nv verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Identificatie bij het gebruik van een online STONES and BONES account. Een account is noodzakelijk voor het bijhouden van productregistraties en loyaliteitspunten in het kader van ons loyaliteitsprogramma
 • Per post artikelen opsturen in het kader van een promotie geschenk
 • Het versturen van nieuwsbrieven, wenskaarten en uitnodigingen voor evenementen waarvoor uw uitdrukkelijke toestemming wordt gevraagd
 • Het verstrekken van dienst na verkoop

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens:
  • Naam
  • Voornaam
  • Postadres
  • Email
 • Persoonlijke kenmerken:
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Nationaliteit

VERSTREKKING AAN DERDEN

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internet omgeving
 • Het verzorgen van IT-infrastructuur
 • Versturen van artikelen naar een postadres
 • Het verspreiden van nieuwsbrieven, wenskaarten en uitnodigingen per post- of email.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze verwerkers maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Wij verstrekken ook geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek persoonsgegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.


MINDERJARIGEN

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.


BEWAARTERMIJN

DIFFUMO nv bewaart persoonsgegevens niet langer dan maximaal 5 jaar na laatste gebruik voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.


BEVEILIGING VAN DE GEGEVENS

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens DIFFUMO nv van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen
 • Onze medewerkers zijn gëinformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens

UW RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS

U heeft recht op inzage en recht op bewerken of verwijdering van uw persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Dit kan door contact met ons op te nemen via de gegevens zoals vermeld bij Algemeen bovenaan deze privacyverklaring. Indien u beschikt over een online STONES and BONES account heb je de mogelijkheid om uw gegevens zelf te beheren via 'Mijn profiel'.

Tevens kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.


KLACHTEN

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hiervoor direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.


WIJZIGING PRIVACYVERKLARING

DIFFUMO nv kan zijn privacyverklaring wijzigen. De actuele versie is steeds gepubliceerd op de website met vermelding van de laatste wijzigingsdatum. Oudere versies van onze privacyverklaring worden in het archief opgeslagen. Neem contact met ons op u deze wilt raadplegen via de gegevens zoals vermeld bij Algemeen bovenaan deze privacyverklaring.

Laatst gewijzigd: 4/09/2018

Contact opnemen
Wij gebruiken cookies om u de beste ervaring op onze website te garanderen. Als u deze site blijft gebruiken gaan wij er van uit dat u akkoord bent om onze functionele cookies te ontvangen op deze website.
OK